Văn hóa MH

Những giá trị cốt lõi

Những giá trị cốt lõi
Khách hàng đến đầu tiên MH MH được sinh ra cho khách hàng và khách hàng biện minh cho ý nghĩa tồn tại của MH.

Giấc mơ MH

Giấc mơ MH
Phụ liệu may mặc

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội
MH hoạt động dịch vụ công khai.